PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Kontrakt menedżerski i działalność a składki ZUS

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 8

Biuro rachunkowe obsługuje osobę prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, która opłaca za siebie składki społeczne od podstawy wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W ramach prowadzonej firmy zawarła ona kontrakt menedżerski. Czy w takim przypadku składka zdrowotna powinna być opłacana zarówno z działalności gospodarczej, jak i z kontraktu menedżerskiego?

Kontrakt menedżerski jest zaliczany do umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednie przepisy o zleceniu. Stanowi on też tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS (społecznych i zdrowotnego) - na zasadach obowiązujących przy umowach zlecenia. Menedżer podlega więc ubezpieczeniom oraz ma naliczane składki do ZUS na takich samych zasadach jak zleceniobiorca.

W przypadku gdy kontrakt menedżerski jest zawarty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i stanowi jedyne źródło przychodów z tej działalności, wtedy tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego jest kontrakt menedżerski, a nie pozarolnicza działalność gospodarcza. W takim przypadku nie opłaca się składki zdrowotnej z dwóch tytułów, tj. z działalności i z zawartego kontraktu. Jest ona należna wyłącznie z kontraktu menedżerskiego.

Jeżeli natomiast w ramach posiadanego wpisu do CEIDG przedsiębiorca uzyskuje przychody:

  • z tytułu kontraktu menedżerskiego, opodatkowane jak z działalności wykonywanej osobiście oraz
  • przychody opodatkowane z pozarolniczej działalności,

wówczas taka osoba posiada dwa tytuły do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega ona zarówno z tytułu zawartego kontraktu - jako zleceniobiorca, jak i z prowadzonej działalności gospodarczej - jako przedsiębiorca. Natomiast to, w ramach którego tytułu dana osoba powinna mieć opłacane składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, w głównej mierze zależy od wysokości przychodu uzyskiwanego z kontraktu oraz podstawy wymiaru tych składek obowiązującej ją z racji prowadzonej działalności.

W sytuacji gdy przychód z kontraktu menedżerskiego stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe jest niższy od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne obowiązującej przedsiębiorców, wynoszącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (w 2021 r. - 3.155,40 zł), wtedy dana osoba podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności. Tak wynika z art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kontraktu menedżerskiego obowiązkowe jest dla niej wówczas wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne (ubezpieczenia społeczne są dobrowolne). Tylko w sytuacji, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą uzyskuje z kontraktu menedżerskiego wynagrodzenie w kwocie co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, może wybrać, z którego tytułu chce podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, tj. z umowy zlecenia czy jako przedsiębiorca.

A A A
print
prev magazine next