PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Księgowania dotyczące refundacji z PUP na doposażenie miejsca pracy

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 13

Spółka otrzymała z PUP refundację na doposażenie miejsca pracy - zakup środka trwałego. Zakupu dokonano w grudniu 2020 r. i od razu przyjęto środek trwały do używania. Także w grudniu 2020 r. na rachunek bankowy wpłynęła refundacja. Spółka musi zwrócić kwotę VAT naliczonego z faktury zakupu środka trwałego do PUP. Jak powinny przebiegać zapisy księgowe, jeśli wartość środka trwałego przewyższa kwotę refundacji?

Otrzymane z powiatowego urzędu pracy środki pieniężne na zakup środków trwałych służących doposażeniu miejsca pracy należy rozliczać z uwzględnieniem art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych zasadniczo zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Przy czym otrzymana kwota refundacji w części dotyczącej VAT, który podlega zwrotowi do urzędu pracy (bo spółka odliczyła VAT naliczony z faktury zakupu środka trwałego), nie powinna być zaliczana do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Można ją ująć na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: VAT do zwrotu do urzędu pracy) do czasu jej zwrotu.

Zaliczona do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwota refundacji będzie zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego sfinansowanego z tego źródła. Zatem dopiero z chwilą rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego następować będzie stopniowe odpisywanie kwoty refundacji w pozostałe przychody operacyjne. Gdy wartość środka trwałego przewyższa kwotę refundacji, kwotę ujętą na koncie 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów" rozlicza się w proporcji do jej udziału w wartości początkowej środka trwałego (przykład).

Kwotę dotacji pozostającą na dzień 31 grudnia 2020 r. na koncie 84 wykazuje się w bilansie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości w pozycji B.IV.2 pasywów "Inne rozliczenia międzyokresowe" z podziałem na część krótkoterminową (do rozliczenia w 2021 r.) i długoterminową (do rozliczenia w 2022 r. i latach następnych).

Przykład

Założenia

  1. W grudniu 2020 r. w celu doposażenia stanowiska pracy jednostka zakupiła środek trwały, co udokumentowane zostało fakturą na kwotę netto 25.000 zł (plus VAT 5.750 zł). Środek trwały został od razu przyjęty do używania. Jego amortyzacja rozpoczęła się od stycznia 2021 r. - miesięczny odpis wynosi 291,67 zł, według wyliczenia (25.000 zł × 14%) : 12 m-cy.
  2. Także w grudniu 2020 r. otrzymano z powiatowego urzędu pracy refundację tych wydatków na kwotę 20.000 zł. Ponieważ jednostka ma prawo do odliczenia VAT z faktury zakupu środka trwałego, musiała zwrócić do urzędu pracy VAT dotyczący refundacji, tj. 3.739,84 zł (20.000 zł × 23 : 123). Zwrotu dokonano w styczniu 2021 r.
  3. Środek trwały został sfinansowany w 65,04% środkami z refundacji (16.260,16 zł : 25.000 zł), stąd kwota comiesięcznych odpisów rozliczeń międzyokresowych przychodów dokonywanych równolegle do amortyzacji wynosi 189,70 zł (291,67 zł × 65,04%).
  4. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4.
  5. Pomija się kwestie dotyczące rozliczenia podatku dochodowego.

Dekretacja w grudniu 2020 r.

1. Faktura dokumentująca zakup środka trwałego:
a) wartość brutto zobowiązania wobec dostawcy 30.750 zł
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 5.750 zł
- Wn konto 22-2 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
c) wartość netto 25.000 zł
- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu".
2. OT - przyjęcie środka trwałego do używania: 25.000 zł
- Wn konto 01 "Środki trwałe",
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".
3. WB - wpływ refundacji na rachunek bankowy: 20.000 zł
a) kwota ogółem otrzymanej refundacji
- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
b) refundacja w części dotyczącej VAT 3.739,84 zł
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: VAT do zwrotu do urzędu pracy),
c) refundacja odpowiadająca kwocie netto  20.000 zł - 3.739,84 zł = 16.260,16 zł
- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Dekretacja w styczniu 2021 r.

1. PK - odpisy amortyzacyjne od środka trwałego: 291,67 zł
- Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
- Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".
2. PK - rozliczenie refundacji równolegle do odpisów: 189,70 zł
- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
3. WB - zwrot refundacji dotyczącej kwoty VAT: 3.739,84 zł
- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: VAT do zwrotu do urzędu pracy),
- Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
A A A
print
prev magazine next