PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Opodatkowanie gruntów rolnych

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 18

Prowadzę działalność gospodarczą. Właśnie nabyłem grunt rolny. Czy za grunt ten powinienem opłacać podatek rolny czy od nieruchomości?

Grunty na potrzeby opodatkowania należy klasyfikować w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Co do zasady, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Grunty niebędące użytkami rolnymi są objęte podatkiem od nieruchomości.

Zatem to, jaki podatek Czytelnik powinien odprowadzać za nabyty grunt rolny, zależy od zapisów widniejących w ewidencji gruntów i sposobu zajęcia przedmiotowego gruntu. Sam fakt, że Czytelnik jako właściciel jest przedsiębiorcą, nie przesądza o sposobie jego wykorzystania. WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt I SA/Sz 756/20, orzekł, że jeżeli w posiadaniu przedsiębiorcy są użytki rolne, to, co do zasady, podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, chyba że nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie są zajęte wtedy, gdy pomimo posiadania ich przez przedsiębiorcę są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem klasyfikacyjnym, a więc na działalność rolną. Zdaniem Sądu: "(...) o tym, że sklasyfikowane jako użytki rolne grunty spełniają przesłankę faktycznego zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej mogą świadczyć podjęte wobec tych gruntów działania o charakterze prawnym (...), a przede wszystkim działania faktyczne obejmujące cały kompleks nieruchomości np. wykonanie sieci (przyłączy) energetycznych i wodno-kanalizacyjnych (...)".

A A A
print
prev magazine next