PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Ministerstwo Finansów wyjaśnia
Zasady opodatkowania CIT spółek komandytowych

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 1

Od 1 stycznia 2021 r. rozszerzony został katalog podatników CIT m.in. o wszystkie spółki komandytowe. Chodzi tu o spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP. Spółka komandytowa może postanowić, że uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów w odpowiedziach na interpelacje i zapytania poselskie objaśnia nowe przepisy dotyczące opodatkowania spółek komandytowych.

W odpowiedzi z dnia 3 lutego 2021 r. na interpelację nr 17368 Podsekretarz Stanu w MF wskazał, że uzyskiwane przez wspólników spółki komandytowej przychody z udziału w jej zyskach, wypracowanych przez taką spółkę już po uzyskaniu przez nią statusu podatnika CIT, podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Wynika to z definicji przyjętych na gruncie ustawy o pdop, a w szczególności przepisów art. 4a pkt 14, 16, 18, 19 i 21 tej ustawy. Ilekroć ustawa o pdop mówi o dochodach z udziału w zyskach osób prawnych lub o wypłacanych dywidendach, to pod tymi pojęciami rozumieć należy również dochody z udziału w zyskach spółki komandytowej mającej status podatnika podatku CIT oraz wypłatę zysku przez taką spółkę. W konsekwencji wypłacane przez taką spółkę zyski, wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowa posiadała status podatnika CIT, na rzecz innej spółki również będącej podatnikiem CIT (niebędącej komplementariuszem w pierwszej z tych spółek) będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 22 ust. 4-4d ustawy o pdop. Potwierdza to także treść art. 13 ust. 3 ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123). Precyzuje on, że zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o pdop ma zastosowanie wyłącznie do przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej lub jawnej wypracowanych od dnia, w którym spółki te stały się podatnikiem CIT.

Z kolei w odpowiedzi z dnia 3 lutego 2021 r. na interpelację nr 17270 potwierdzone zostało, że w świetle art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej zyski wypłacane przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika CIT, które jednak zostały wypracowane (osiągnięte) w okresie, kiedy spółka ta była jeszcze podmiotem transparentnym podatkowo, nie są opodatkowane ponownie podatkiem CIT lub PIT. Wypłata takich zysków ze spółki komandytowej jest opodatkowana na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r.

Natomiast wcześniej, w odpowiedzi z dnia 8 stycznia 2021 r. na zapytanie nr 2151 w odniesieniu do uznawania spółek komandytowych za "małego podatnika" wskazane zostało, że uzyskanie z dniem 1 stycznia (1 maja) 2021 r. przez ten podmiot statusu podatnika CIT nie jest równoznaczne z rozpoczęciem z tą datą prowadzenia przez taką spółkę działalności. Spółka komandytowa prowadzi nadal działalność, a jedynie zmienia się jej status podatkowy. Oznacza to, że jeżeli jej przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro (art. 4a pkt 10 ustawy o pdop), może ona w roku uzyskania takiego statusu stosować obniżoną stawę podatkową (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o pdop).

Stanowisko takie MF zaprezentowało też w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 27 stycznia 2021 r. W piśmie tym potwierdzono także, że spółka komandytowa spełniająca warunek bycia małym podatnikiem będzie miała również możliwość wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek CIT.

A A A
print
prev magazine next