PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Wzrost od 1 marca br. wysokości dodatków do emerytur i rent

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 2

Z dniem 1 marca br., jak co roku, zostanie przeprowadzona waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Oprócz tych podstawowych świadczeń, do których w głównej mierze zaliczają się emerytury i renty, stosownemu zwiększeniu ulegną również przysługujące do nich dodatki.

Chodzi tu m.in. o dodatek:

  • pielęgnacyjny - przyznawany osobie uprawnionej do emerytury lub renty, która została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (na jej wniosek) lub ukończyła 75 lat życia (z urzędu), o ile nie przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu),
  • dla sierot zupełnych - należny sierocie zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej.

Dodatki te przyznawane są w kwocie ryczałtowej, podwyższanej corocznie przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja, a więc od 1 marca.

Ponieważ wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. ostatecznie wyniósł 104,24%, co zostało potwierdzone w komunikacie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2021 r. (Mon. Pol. poz. 167), z dniem 1 marca br. dodatki do emerytur i rent objęte waloryzacją ulegną zwiększeniu o 4,24%.

W konsekwencji stosownemu zwiększeniu ulegną również inne dodatki obliczane od ich wartości (patrz tabela), tj. dodatek:

  • kompensacyjny - wypłacany w wysokości 15% dodatku kombatanckiego oraz
  • pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - stanowiący 150% wysokości dodatku pielęgnacyjnego.
Wzrost wysokości dodatków do emerytur i rent
Rodzaj dodatku Kwota obowiązująca Wzrost świadczenia
do dnia
28 lutego 2021 r.
od dnia
1 marca 2021 r.
1. dodatek pielęgnacyjny 229,91 zł 239,66 zł
(tj. 229,91 zł × 104,24%*)
9,75 zł
2. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji (150% kwoty z poz. 1) 344,87 zł 359,49 zł
(tj. 239,66 zł × 150%)
14,62 zł
3. dodatek za tajne nauczanie 229,91 zł 239,66 zł
(tj. 229,91 zł × 104,24%*)
9,75 zł
4. dodatek dla sieroty zupełnej 432,12 zł 450,44 zł
(tj. 432,12 zł × 104,24%*)
18,32 zł
5. dodatek kombatancki 229,91 zł 239,66 zł
(tj. 229,91 zł × 104,24%*)
9,75 zł
6. świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego (kwota z poz. 5) 229,91 zł 239,66 zł 9,75 zł
7. dodatek kompensacyjny (15% kwoty z poz. 5) 34,49 zł 35,95 zł
(tj. 239,66 zł × 15%)
1,46 zł
* wskaźnik waloryzacji emerytur i rent obowiązujący w 2021 r.
A A A
print
prev magazine next