PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

MF wyjaśnia
Konsekwencje zmian w umowie oraz sprzedaży przedmiotu leasingu

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 2

W dniu 15 lutego 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną, nr DD6.8202.4.2020, w sprawie zakresu dopuszczalnej modyfikacji postanowień umowy leasingu oraz ustalenia wysokości przychodu po stronie finansującego w przypadku sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej.

Minister Finansów w analizowanej interpretacji stwierdził, że gdy strony decydują się na zmianę postanowień umowy leasingu operacyjnego, konieczne jest zbadanie, czy nowe warunki umowy spełniają kryteria wynikające z art. 17b ust. 1 ustawy o pdop i odpowiednio art. 23b ust. 1 ustawy o pdof w celu ustalenia, czy nadal możliwa jest dotychczasowa jej kwalifikacja na gruncie podatku dochodowego. Analogicznie, w przypadku planowanej zmiany postanowień umowy leasingu finansowego konieczne jest zbadanie jej wpływu na warunki określone w art. 17f ust. 1 ustawy o pdop i odpowiednio art. 23f ust. 1 ustawy o pdof.

Jak wskazał Minister Finansów, modyfikacje umowy leasingu mogą zachodzić w szczególności w obszarze harmonogramu płatności. Może się to odbywać poprzez:

  • wydłużenie okresu trwania umowy w wyniku obniżenia wartości wymagalnych rat leasingowych,
  • skrócenie okresu trwania umowy (jednak w taki sposób, aby nie był on krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego przedmiotu leasingu) w wyniku zwiększenia wartości wymagalnych rat leasingowych,
  • zawieszenie przez określony okres płatności rat,
  • obniżenie przez określony okres płatności rat,
  • wydłużenie okresu trwania i obniżenie wartości wymagalnych rat leasingowych, przy jednoczesnym zawieszeniu przez określony okres płatności rat oraz zwiększenie/zmniejszenie wysokości rat leasingowych po upływie danego okresu (o wartość niespłacanej przez dany okres części kapitałowej rat leasingowych).

Odnosząc uregulowania art. 17a pkt 2 ustawy o pdop (art. 23a pkt 2 ustawy o pdof) do wymienionych modyfikacji, Minister Finansów uznał, że nie skutkują one naruszeniem warunków uznania danej umowy za leasing operacyjny czy finansowy. W jego opinii pozostają one również bez wpływu na późniejsze stosowanie przez finansującego art. 17c albo art. 17g ustawy o pdop (art. 23c albo art. 23g ustawy o pdof) w odniesieniu do transakcji sprzedaży na rzecz korzystającego przedmiotu umowy leasingu po jej zakończeniu. Zaznaczył równocześnie, że nie jest dozwolona taka zmiana warunków umowy, która prowadziłaby do przekształcenia umowy leasingu jednego rodzaju w drugi. Niezbędne jest bowiem zachowanie ciągłości strony dokonującej amortyzacji podatkowej środka trwałego, stanowiącego przedmiot leasingu.

Gdy jednak do wskazanych modyfikacji dochodzi w połączeniu ze zmianą stron umowy, w drodze cesji lub wstąpienia w stosunek leasingu (finansujący albo korzystający), wówczas w opinii Ministra Finansów podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie co wynika z art. 17a pkt 2 ustawy o pdop oraz art. 23a pkt 2 ustawy o pdof.

Minister Finansów zaznaczył, że ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia ani zakresu "innych postanowień umowy". Jednak w jego opinii zwrot ten odnosi się do tych postanowień umownych, które determinują byt prawny umowy leasingu dla celów podatku dochodowego. W tym kontekście zmianą "innych postanowień umowy" jest wyłącznie taka zmiana, w rezultacie której umowa przestałaby spełniać warunki uznania jej za umowę leasingu dla celów podatkowych. Przyjął przy tym, że zmiana stron umowy leasingu powoduje często zmianę innych warunków, będących istotnymi, ale jedynie z punktu widzenia cywilistycznego. Chodzi tu o warunki dotyczące m.in.: ustanowionych zabezpieczeń do umowy leasingu, danych adresowych strony umowy, zasad obciążania korzystającego dodatkowymi opłatami poza opłatami mogącymi pojawić się w trakcie trwania umowy leasingu (dotyczy to w szczególności przypadków, gdy w prawa i obowiązki korzystającego wejdzie podmiot prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą). Według Ministra Finansów należy przyjąć, że tego typu modyfikacje postanowień umowy leasingu, które nie wpływają na jej klasyfikację w podatku dochodowym, nie są zmianami "innych postanowień umowy", o których mowa w art. 17a pkt 2 ustawy o pdop oraz art. 23a pkt 2 ustawy o pdof.

Natomiast co do przeniesienia własności przedmiotu leasingu w czasie trwania umowy leasingu na rzecz podmiotu innego niż korzystający, Minister Finansów uznał, że w takim przypadku nabywca rzeczy wstępuje w miejsce finansującego. To natomiast oznacza, że nabywca staje się podmiotem wszystkich praw i obowiązków finansującego wynikających ze stosunku leasingu. Inne postanowienia umowy w rozumieniu przepisów art. 17a pkt 2 ustawy o pdop oraz art. 23a pkt 2 ustawy o pdof pozostają natomiast bez zmian. W takich okolicznościach, w jego opinii, przychodem finansującego jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie z jednoczesnym zastrzeżeniem, że jeśli cena sprzedaży będzie na poziomie wartości kapitału niespłaconego przez korzystającego, należy przyjąć, że jest zgodna z wartością rynkową.

W opinii resortu finansów omówiona interpretacja jest korzystna i istotna z punktu widzenia tych przedsiębiorców, którzy w związku z kłopotami wywołanymi epidemią COVID-19 mogą potrzebować ograniczenia ponoszonych przez firmy kosztów i zbycia na rzecz innych podmiotów gospodarczych dóbr leasingowanych.

A A A
print
prev magazine next