PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Od 2021 r. nowe terminy składania wniosków o świadczenie 500+

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 3

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszył kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

Przypomnijmy, iż począwszy od 2021 r. prawo do tego tzw. świadczenia 500+ będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. Wcześniej świadczenia te były przyznawane na okres od 1 października do 30 września następnego roku, a trwający jeszcze okres przejściowy, który rozpoczął się 1 października 2019 r., zakończy się z dniem 31 maja 2021 r.

Zmiana okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie 500+, pociąga za sobą zmianę terminów występowania o to świadczenie.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, czyli przez internet za pośrednictwem: portalu empatia.mrpips.gov.pl lub PUE ZUS albo bankowości elektronicznej.

Drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, wystąpienie o to świadczenie będzie możliwe dopiero od 1 kwietnia 2021 r.

Od czasu zniesienia kryterium dochodowego (nastąpiło ono z dniem 1 lipca 2019 r.) rodzice nie muszą już dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku.

Przy czym, podobnie jak poprzednio, data złożenia wniosku przełoży się odpowiednio na datę wypłaty świadczenia za pierwszy(-e) miesiąc(-e) nowego okresu, na jaki jest ono przyznawane (patrz tabela), z uwzględnieniem zasady, iż świadczenie to z założenia przysługuje nie wcześniej niż od:

  • miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub
  • dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej,

do końca okresu, na jaki jest ono przyznawane.

Wpływ daty złożenia wniosku o świadczenie 500+ na jego wypłatę za pierwszy(-e) miesiąc(-e) nowego okresu, na jaki jest ono przyznawane
Moment złożenia wniosku o świadczenie 500+ Wypłata świadczenia
za miesiąc(-e) w terminie do
w okresie od 1 lutego
do 30 kwietnia 2021 r.
czerwiec 2021 r. 30 czerwca 2021r.
w maju 2021 r. czerwiec i lipiec 2021 r. 31 lipca 2021 r.
w czerwcu 2021 r. czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. 31 sierpnia 2021 r.
w lipcu 2021 r. lipiec, sierpień i wrzesień 2021 r.* 30 września 2021 r.
w sierpniu 2021 r. sierpień, wrzesień i październik 2021 r.* 31 października 2021 r.
* Na wniosek złożony po 30 czerwca 2021 r. świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
A A A
print
prev magazine next