PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Korekta kosztów z tytułu covidowego zwolnienia z ZUS

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 5

Firma opłaciła w terminie składki ZUS za pracowników za listopad 2020 r. i rozliczyła je w kosztach. Jednocześnie korzystając z tarczy 6.0 złożyła wniosek o zwolnienie z opłacenia tych składek. ZUS rozpatrzył wniosek pozytywnie i wydał decyzję o zwolnieniu z ich opłacenia w dniu 29 stycznia 2021 r. Czy korekty kosztów firmowych z tytułu wskazanego zwolnienia należy dokonać w rozliczeniu za 2020 r. czy 2021 r.?

Skorzystanie ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r. umożliwiła niektórym płatnikom tarcza 6.0. Zwolnienie to dotyczy płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. przeważającą działalność oznaczoną określonymi kodami PKD. Płatnik spełniający warunki zastosowania zwolnienia z opłacenia składek za listopad 2020 r. ma prawo z niego skorzystać także wtedy, gdy je zapłacił i wniosek o zwolnienie z ich opłacenia złożył do ZUS w terminie do 31 stycznia 2021 r. Jeśli - tak jak ma to miejsce w pytaniu - ZUS rozpatrzy go pozytywnie, płatnik może wnioskować o zwrot zapłaconych składek.

W momencie uzyskania z ZUS decyzji potwierdzającej zwolnienie z obowiązku opłacenia omawianych składek płatnik składek powinien skorygować koszty uzyskania przychodów według reguł wynikających z art. 22 ust. 7c ustawy o pdof lub odpowiednio art. 15 ust. 4i ustawy o pdop (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.). Zgodnie z nimi, gdy korekta kosztu uzyskania przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Prawidłowość dokonania omawianej korekty we wskazanym momencie potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 19 czerwca 2020 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa. Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu korekta kosztów związana z korzystaniem ze zwolnienia z opłacania składek ZUS powinna nastąpić w miesiącu, w którym ZUS wydał decyzję w tym zakresie.

Przykład

Pracodawca, zgodnie z umowami o pracę, wypłaca pracownikom wynagrodzenia za dany miesiąc ostatniego dnia roboczego tego miesiąca. Wynagrodzenia za listopad 2020 r. wypłacił 30. dnia tego miesiąca. W związku z tym, że wynagrodzenia te zostały wypłacone terminowo, pracodawca zakwalifikował je do kosztów uzyskania przychodów w listopadzie 2020 r., nie wyłączając z nich składek ZUS finansowanych przez pracowników. Podobnie zakwalifikował składki ZUS w części opłaconej przez siebie jako płatnika, gdyż uregulował je w ZUS w ustawowym terminie. Następnie zawnioskował do ZUS o zwolnienie go z obowiązku opłacenia należnych składek za ten miesiąc. ZUS w dniu 29 stycznia 2021 r. wydał w tym zakresie pozytywną decyzję. Pracodawca w styczniu 2021 r. skorygował koszty uzyskania przychodów o wartość składek objętych zwolnieniem.

A A A
print
prev magazine next