PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Rozliczenie dotacji z FP w ramach tarczy 6.0 w podatku dochodowym

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 5

Firma na mocy specustawy w sprawie COVID-19 pozyskała dotację w kwocie 5.000 zł z Funduszu Pracy w ramach tarczy 6.0. Czy wydatki sfinansowane tą dotacją stanowią firmowe koszty podatkowe? Czy w tej kwestii ma znaczenie to, że po spełnieniu ustawowych warunków przedsiębiorca nie musi zwracać dotacji?

art. 15zze4 ust. 1 specustawy w sprawie COVID-19, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami określonymi w tym przepisie. Dotacja przysługuje przedsiębiorcom spełniającym te kryteria, jeżeli ich przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. Dotacja nie podlega zwrotowi przez mikroprzedsiębiorcę albo małego przedsiębiorcę, który ją otrzymał, jeżeli wykonuje on działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Dotacja może być udzielona do wysokości 5.000 zł. Co jednak ważne, przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o pdof oraz przepisów o pdop, jak wskazuje art. 15zze4 ust. 15 specustawy w sprawie COVID-19.

Ponieważ omawiana dotacja udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, to nie ma przeszkód, by wydatki pokryte środkami uzyskanymi z tego tytułu rozliczać w firmowych kosztach podatkowych na zasadach ogólnych. To z kolei oznacza, że aby można było obciążyć ich wartością te koszty, muszą one zostać poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła ich powstawania i nie mogą być przez ustawodawcę wyłączone z tej kategorii. Stąd, o ile Czytelnik jest w stanie udowodnić istnienie związku pomiędzy sfinansowanymi dotacją wydatkami a prowadzoną działalnością, to ich wartością może obciążać firmowe koszty podatkowe. Bezzwrotność dotacji w mojej opinii nie skutkuje utratą przez przedsiębiorcę prawa rozliczania w kosztach podatkowych wydatków nią sfinansowanych.

A A A
print
prev magazine next