PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Przejście na urlop rodzicielski a wysokość stałego miesięcznego wynagrodzenia

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 7

Pracownica zatrudniona na pełny etat w podstawowej organizacji czasu pracy wykorzystała po urlopie macierzyńskim 24 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Potem wróciła do pracy, a obecnie złożyła wniosek o pozostałe 8 tygodni urlopu rodzicielskiego. Do 21 marca 2021 r. będzie świadczyła pracę, a od 22 marca do 16 maja 2021 r. będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Jest ona zatrudniona w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Pracownicy przysługuje tylko stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł. Jak obliczyć wysokość jej wynagrodzenia za marzec 2021 r.?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownica przepracuje część miesiąca, a przez część będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Za okres korzystania z urlopu rodzicielskiego przysługuje jej zasiłek macierzyński, a za czas przepracowany wynagrodzenie za pracę obliczone na zasadach obowiązujących dla stałej płacy miesięcznej.

W przypadku otrzymywania przez pracownika tylko stałego miesięcznego wynagrodzenia, jego wysokość - w razie różnych nieobecności - oblicza się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927).

Jak stanowi § 11 ust. 1 powołanego rozporządzenia, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 K.p. (wynagrodzenie chorobowe), należy:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez 30,
  • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby,
  • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przy czym powołana regulacja ma także odpowiednie zastosowanie w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zatem w omawianej sytuacji, z uwagi na przysługiwanie pracownicy za czas urlopu rodzicielskiego zasiłku macierzyńskiego, do obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca należy zastosować § 11 wymienionego rozporządzenia.

Przykład

Pracownica jest zatrudniona na pełny etat w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Przysługuje jej wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł. Po wykorzystaniu po porodzie całego urlopu macierzyńskiego i 24 tygodni urlopu rodzicielskiego powróciła do pracy. Przepracowała 12 miesięcy i złożyła wniosek o 8 tygodni pozostałego jej do wykorzystania urlopu rodzicielskiego. Ma on trwać od 22 marca do 16 maja 2021 r. Do 21 marca 2021 r. pracownica będzie świadczyła pracę.

Zakładając, że do 21 marca 2021 r. pracownica nie będzie miała żadnych absencji w pracy, jej wynagrodzenie za pracę za marzec 2021 r. należy obliczyć:

- 4.500 zł : 30 = 150 zł,

- 10 dni × 150 zł = 1.500 zł,

- 4.500 zł - 1.500 zł = 3.000 zł.

Dodatkowo za okres urlopu rodzicielskiego przypadającego od 22 do 31 marca 2021 r. pracownicy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.

A A A
print
prev magazine next