PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

FP i FS przy kilkudniowym zleceniu

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 8

W lutym 2021 r. zawarliśmy kilkudniową umowę zlecenia z osobą, która nie posiadała innych tytułów do ubezpieczeń w ZUS. Zgłosiliśmy ją więc na czas trwania umowy do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Za wykonanie zlecenia zleceniobiorca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 400 zł. Czy od dokonanej mu wypłaty powinniśmy opłacić składki na FP i FS?

NIE. Od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy zleceniodawca nie powinien naliczać składek na FP i FS. Było ono bowiem niższe niż wysokość minimalnej płacy.

Składki na FP i FS opłaca się m.in. za zleceniobiorców, pod warunkiem że podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym (społecznym). Podstawę ich wymiaru stanowi ta sama kwota, od której zleceniobiorca ma naliczone składki emerytalno-rentowe (bez stosowania rocznego limitu podstawy ich wymiaru). Składki na te fundusze nalicza się jednak dopiero wtedy, gdy podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jeśli umowa zlecenia została zawarta - tak jak w omawianym przypadku - na niepełny miesiąc, nie dokonuje się przeliczenia przychodu na okres miesiąca. W takich sytuacjach o obowiązku opłacania za zleceniobiorcę składek na FP i FS decyduje rzeczywista wysokość osiągniętego przychodu podlegającego składkom społecznym. Wyjątek stanowią umowy zlecenia zawierane na kilka miesięcy z wynagrodzeniem określonym w stawce miesięcznej. Wówczas takie przeliczenie powinno zostać dokonane, gdyby zleceniobiorca nie wykonywał umowy przez cały miesiąc, np. z powodu choroby.

Składek na FP i FS nie opłaca się za osoby (m.in. zleceniobiorców), które osiągnęły wiek co najmniej 55 lat - w przypadku kobiet i 60 lat - w przypadku mężczyzn.


W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2.800 zł.

A A A
print
prev magazine next