PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Świadczenie chorobowe dla zleceniobiorcy korzystającego ze zwolnienia z opłacenia składek

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 9

Ustawodawca, wprowadzając tarczą branżową 6.0 kolejne rozwiązania w celu zapobiegania i zwalczania COVID-19, umożliwił spełniającym określone warunki zleceniobiorcom zwolnienie z obowiązku naliczania i opłacenia składek należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. Skorzystanie z tych preferencji nie pozostaje jednak bez wpływu na wysokość należnych im świadczeń m.in. z ubezpieczenia chorobowego.

Zwolnienie z płacenia składek

Zleceniobiorcy uzyskujący przychód z umowy cywilnoprawnej, której przedmiot jest związany z określoną przez ustawodawcę działalnością lub usługami, mogą być na swój wniosek zwolnieni przez ZUS z obowiązku opłacenia składek (w tym na ubezpieczenia społeczne), należnych za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r.

Szczegółowo kwestię tę reguluje art. 31zy14 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), który jednocześnie zastrzega m.in., iż: składki na ubezpieczenia społeczne objęte zwolnieniem z obowiązku ich naliczania nie są ewidencjonowane na koncie ubezpieczonego. Ponadto wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek powinien zawierać m.in. oświadczenie zleceniobiorcy o świadomości, że nienaliczone składki na ubezpieczenia społeczne nie będą uwzględniane w świadczeniach z ubezpieczeń społecznych.

Prawo do zasiłków

Świadczenia należne z ubezpieczenia chorobowego przysługują osobom podlegającym temu ubezpieczeniu, po spełnieniu warunków i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Zleceniobiorca, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, może być - na swój wniosek - objęty także ubezpieczeniem chorobowym, który ma dla niego dobrowolny charakter.

Wspomniane wcześniej zwolnienie z obowiązku naliczania składek nie przerywa ubezpieczenia chorobowego. Tym samym, w razie:

  • powstania niezdolności do pracy np. z powodu choroby,
  • urodzenia dziecka lub
  • konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny,

w okresie zwolnienia z obowiązku naliczania składek, zleceniobiorca może korzystać ze stosownego świadczenia na ogólnych zasadach.

Podstawa zasiłku

Zwolnienie z obowiązku naliczenia składek może jednak mieć wpływ na wysokość podstawy wymiaru i samego świadczenia.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem (a więc m.in. zleceniobiorcy) z założenia stanowi bowiem przeciętny miesięczny przychód za okres 12 lub - przy krótszym okresie ubezpieczenia - pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała/-o niezdolność do pracy/prawo do świadczenia. Przez przychód natomiast należy tu rozumieć kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe tego ubezpieczonego, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71%. Tak wynika z art. 48 z uwzględnieniem art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej.

W okresie zwolnienia z obowiązku opłacenia składek zerowy przychód może przypadać na część, a nawet wszystkie uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku miesiące, a tym samym znacznie "obniżyć" jej wysokość, w skrajnych przypadkach nawet do zera. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku obowiązują bowiem pewne zasady (patrz ramka), a fakt skorzystania ze zwolnienia z opłacenia składek nie jest okolicznością wyłączającą ich stosowanie.

Zasady obowiązujące przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku dla zleceniobiorcy

1. Podstawę wymiaru zasiłku ustala się z uwzględnieniem przychodu uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.
2. Jeżeli w uwzględnianym okresie przychód ubezpieczonego uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania pracy w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku:
- wyłącza się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez mniej niż połowę miesiąca,
- przyjmuje się (bez uzupełnienia) przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę lub działalność przez co najmniej połowę miesiąca lub
- przyjmuje się przychód (bez uzupełnienia) za wszystkie miesiące - gdy w uwzględnianym okresie przychód ubezpieczonego w każdym miesiącu uległ zmniejszeniu z ww. przyczyn.
3. Przeciętny miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru zasiłku ustala się przez podzielenie przychodu osiągniętego przez zleceniobiorcę za okres 12 lub odpowiednio pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia, przez liczbę miesięcy, w których przychód ten został osiągnięty.
4. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi:
- kwota przychodu określona w umowie zlecenia przypadająca za miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku, po odliczeniu wartości odpowiadającej 13,71%,
a jeżeli kwota ta w umowie nie została określona
- kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy,
z zastrzeżeniem określonym w art. 49 ust. 2 ustawy zasiłkowej.
5. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.
A A A
print
prev magazine next