PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Nagroda roczna uwzględniana w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego po zmianie etatu

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 9

Pracownikowi zatrudnionemu na cały etat, od 1 stycznia br., na jego wniosek, obniżyliśmy wymiar czasu pracy do 3/4 etatu. W lutym 2021 r. pracownik zachorował. Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego powinniśmy przyjąć m.in. wypłaconą w styczniu br. nagrodę za rok 2020, zmniejszaną procentowo za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jak ustalić kwotę nagrody podlegającą wliczeniu do tej podstawy?

(…) Składnik wynagrodzenia przysługujący za okresy roczne, do którego pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego (także zasiłków), przyjmuje się do podstawy wymiaru tego wynagrodzenia w wysokości stanowiącej 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (…). Jeśli został on zmniejszony proporcjonalnie do okresu absencji chorobowej, to przed wliczeniem do podstawy wymiaru podlega uzupełnieniu. Tej czynności nie dokonuje się, gdy zmniejszenie za dni absencji odbywa się w inny sposób, np. tak jak w pytaniu procentowo albo kwotowo. (…).

Zmiana wymiaru czasu pracy wprowadzona w miesiącu powstania niezdolności do pracy lub w miesiącach ją poprzedzających powoduje, że do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie ustalone dla nowego etatu (…). Przy czym składniki wypłacane za okresy roczne co do zasady wymagają przeliczenia (…)

Ważne: Przeliczenie nagrody rocznej polega na pomnożeniu wypłaconej kwoty przez współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy do poprzedniego wymiaru czasu pracy.

Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu, w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić (…) nagrodę roczną w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej za rok 2020 przeliczonej do aktualnego wymiaru czasu pracy, tj. 3/4 etatu.

Gdyby zmiana etatu miała miejsce w okresie roku poprzedzającego niezdolność do pracy, składnik roczny zostałby przyjęty do podstawy wymiaru w kwocie proporcjonalnej do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy po zmianie wymiaru czasu pracy w roku kalendarzowym poprzedzającym tę niezdolność (…).

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania oraz że nagroda za 2020 r. wyniosła 3.256,59 zł (po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). Współczynnik odpowiadający proporcji aktualnego wymiaru czasu pracy (0,75 etatu) do poprzedniego wymiaru czasu pracy (1 etat) wyniósł 0,75, tj. (0,75 : 1). Nagroda została uwzględniona w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego w wysokości 203,54 zł, tj. (3.256,59 zł × 0,75) : 12.


Przykład

Przyjmujemy założenia z poprzedniego przykładu, z tym że zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła od 1 listopada 2020 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego w lutym 2021 r. stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące kalendarzowe po zmianie etatu, tj. od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r. Do tego wynagrodzenia została doliczona 1/2 nagrody za rok 2020 w kwocie przypadającej na pełne kalendarzowe miesiące po zmianie wymiaru czasu pracy, tj. od listopada do grudnia 2020 r.

Zakładając, że nagroda za 2020 r. wyniosła 3.120,90 zł (po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika), to jej kwota przypadająca na okres od listopada do grudnia 2020 r. wyniosła 407,07 zł, według wyliczenia: 3.120,90 zł : (10 m-cy × 1 etat + 2 m-ce × 0,75 etatu) × (2 m-ce × 0,75 etatu) = 407,07 zł. Do podstawy wymiaru świadczenia doliczono nagrodę w wysokości 203,54 zł (407,07 zł : 2).

Wyjaśnień udzieliła redakcja
Ubezpieczeń i Prawa Pracy
A A A
print
prev magazine next