PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Jak skutecznie wpłacać podatki do urzędu skarbowego?

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 10

VAT, PIT i CIT podatnicy wpłacają na indywidualny rachunek podatkowy. Generują go - w zależności od statusu ewidencyjnego - na podstawie swojego numeru PESEL albo NIP. Inne podatki trafiają na konto właściwego urzędu skarbowego. Dozwolone jest uiszczenie podatku za zastawcę, członka rodziny czy przez spółkę osobową za wspólnika.

(Mikro)rachunek

Podatki pobierane przez urząd skarbowy wpłaca się na jego rachunek bankowy albo na mikrorachunek.

Użycie indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku) jest obligatoryjne w przypadku regulowania VAT, PIT i CIT. Nie uiszcza się jednak w ten sposób karty podatkowej, VAT w imporcie oraz VAT wykazanego w deklaracji VAT-14. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłaca się na rachunki podatkowe właściwych urzędów skarbowych (patrz tabela). W przypadku odprowadzenia należności na niewłaściwe konto należy skontaktować się z urzędem skarbowym, do którego adresowano płatność, aby wyjaśnić sprawę (okazać dowód wpłaty). Urzędnicy powinni zweryfikować błąd i dokonać przerachowania lub zwrotu środków.

Każdy podatnik (płatnik) ma własny mikrorachunek utworzony na podstawie swojego identyfikatora podatkowego, tj. numeru PESEL albo NIP. W przypadku rozliczeń podatkowych związanych z działalnością spółki osobowej, np. cywilnej, konieczne jest posługiwanie się odrębnymi mikrorachunkami przez spółkę i jej wspólników. Spółka wpłaca swoje zobowiązania (np. VAT) na własny mikrorachunek, a każdy wspólnik uiszcza obciążające go podatki (np. PIT) na swój mikrorachunek. Numer mikrorachunku można wygenerować na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/) lub za pośrednictwem serwisu e-Urząd Skarbowy. Nie wiążą się z tym żadne koszty. Mikrorachunek pozostaje ten sam w przypadku zmiany adresu zamieszkania lub siedziby podatnika (płatnika) skutkującej przejściem do innego urzędu skarbowego, np. ze zwykłego do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego.

Wpłata za podatnika

Zobowiązania podatkowe mają charakter osobisty. Podatnik powinien więc zasadniczo sam i z własnych środków pieniężnych je regulować.

Dokonanie wpłaty za podatnika (w tym na jego mikrorachunek) - skutkującej wygaśnięciem zobowiązania podatkowego - jest dozwolone tylko w trzech przypadkach wskazanych w art. 62b Ordynacji podatkowej. Po pierwsze, podatek zabezpieczony hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym może uregulować aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, niebędący podatnikiem odpowiedzialnym za ten podatek. Po drugie, każdy podatek, bez względu na wysokość, mają prawo uregulować za podatnika członkowie najbliższej rodziny. Do tego grona zalicza się jego: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma oraz macochę. Po trzecie, dopuszczalne jest dokonanie zapłaty przez inny podmiot, np. z konta spółki jawnej czy komandytowej na pokrycie podatku dochodowego wspólników, o ile kwota podatku nie przekracza 1.000 zł. Uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Regulacji zezwalających na uiszczenie podatku za osobę lub podmiot do tego zobowiązany nie stosuje się do wpłaty przez płatników pobranych przez nich podatków, np. zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Płatnicy sami muszą odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego pobrane kwoty. Nie mogą powierzyć zapłaty członkowi rodziny czy innemu podmiotowi. Nie ma bowiem prawnych regulacji dopuszczających w ich przypadku zapłatę przez kogoś innego (żaden przepis nie zawiera stosownego odesłania do art. 62b Ordynacji podatkowej), a nie wolno zastosować wykładni rozszerzającej zakres norm dotyczących uiszczenia podatku za podatnika.

Rozliczenie wpłaty

Zasady rozliczania wpłat dokonywanych na podatki określa art. 62 Ordynacji podatkowej.

W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w razie braku wskazania - na zobowiązanie podatkowe o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik ma zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, wpłata jest przeznaczana na zaległość o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez niego podatku, a w razie braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na zaległość o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych. Podatnik może więc zdecydować jedynie o rodzaju podatku, na jaki ma być przeznaczona jego wpłata, ale nie o kolejności pokrycia zobowiązań podatkowych. Jeżeli we wskazanym przez niego rodzaju podatku istnieją zaległe i bieżące zobowiązania, wpłata jest przeznaczana najpierw na zaległości podatkowe (zgodnie z opisanymi zasadami).


W przypadku gdy na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia, wpłata podlega zaliczeniu w pierwszej kolejności na poczet tych kosztów.


W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia urząd skarbowy wydaje postanowienie. Można złożyć na nie zażalenie. W sytuacjach niebudzących wątpliwości postanowienie wydaje się tylko na wniosek podatnika. Tak jest m.in. w przypadku, gdy wpłata pokrywa kwotę zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, zaliczenie wpłaty następuje w całości zgodnie z żądaniem podatnika czy kwota podlegająca zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub kosztów upomnienia nie przekracza 58 zł. Precyzuje to art. 62 § 4a Ordynacji podatkowej.

Na jakie konto wpłacić podatki i inne należności?
Konto do wpłaty Rodzaj podatku/należności
mikrorachunek VAT, PIT, CIT, podatek u źródła (WHT)
rachunek właściwego miejscowo urzędu skarbowego (ustalonego np. ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) danina solidarnościowa,
karta podatkowa,
PCC, SD
rachunek Urzędu Skarbowego
w Nowym Targu
(nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000)
podatki: akcyzowy krajowy, akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, akcyzowy z tytułu importu, od gier, od wydobycia niektórych kopalin, VAT z deklaracji VAT-14; kwoty za wartość banderoli podatkowych i legalizacyjnych
rachunek Urzędu Skarbowego
w Nowym Targu
(nr 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000)
cło, VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych, kary pieniężne, kary porządkowe, grzywny nakładane mandatem karnym za wykroczenia skarbowe, koszty postępowania, opłaty za udostępnianie danych, opłaty za udzielenie zezwoleń, deklaracja importowa dla VAT (zgodnie z ustawą o VAT), koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym)
rachunek Urzędu Skarbowego
w Nowym Targu
(nr 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000)
opłaty: paliwowa i emisyjna
rachunek Łódzkiego
Urzędu Skarbowego
(nr 54 1010 0071 2223 1071 3600 0000)
VAT MOSS
rachunek Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
(nr 84 1010 1010 0165 9315 1697 8000)
VIU-D/VIN-D (MOSS)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

A A A
print
prev magazine next