PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Składka zdrowotna niepełnoetatowego pracownika

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 11

Zatrudniłam pracownika na 1/4 etatu z wynagrodzeniem minimalnym ustalonym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. W jaki sposób należy obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne należną do ZUS, skoro zaliczka na pdof jest wyższa od tej składki?

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika pracodawca przekazuje do ZUS w wysokości 9% podstawy wymiaru. Jeżeli jednak przychody pracownika stanowiące podstawę wymiaru składki zdrowotnej są stosunkowo niskie, wtedy składkę zdrowotną pracodawca obniża do wysokości zaliczki na podatek dochodowy wyliczonej dla danego pracownika. Taki tryb postępowania wynika z art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.). Tego typu sytuacje najczęściej dotyczą pracowników zatrudnionych - tak jak w omawianym przypadku - w niepełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzanych według minimalnych stawek (przykład). Mają też miejsce, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca wynagrodzenie za czas przepracowany w pierwszym miesiącu. Wówczas należy składkę zdrowotną obliczoną za dany miesiąc obniżyć do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. Płatnik odprowadza wtedy do ZUS składkę zdrowotną w wysokości obniżonej do kwoty zaliczki na pdof.

Bywa też, że składka zdrowotna obliczona w wysokości 9% podstawy wymiaru jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy, ale składka zdrowotna, która podlega odliczeniu od tej zaliczki (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru), jest niższa od kwoty wyliczonej zaliczki. W takiej sytuacji płatnik:

1) obniża składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru do wysokości zaliczki na podatek,

2) odlicza od zaliczki na podatek dochodowy składkę zdrowotną w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru (w kwocie nie wyższej niż wysokość zaliczki),

3) pobiera z wynagrodzenia pracownika różnicę pomiędzy składką obniżoną do wysokości zaliczki a składką odliczoną od zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, w raporcie ZUS RCA sporządzonym za pracownika, w polu przeznaczonym na podstawę wymiaru składki zdrowotnej pracodawca powinien wpisać podstawę w kwocie przez niego wyliczonej, natomiast składkę - w kwocie obniżonej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Przykład

Osoba prowadząca działalność gospodarczą zatrudniła od 1 lutego 2021 r. na 1/4 etatu pracownika (w wieku 28 lat). Z umowy o pracę wypłaca mu na koniec każdego miesiąca wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 700 zł. Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości. Pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (43,76 zł). Od pensji należnej za luty 2021 r. (oprócz składek finansowanych z własnych środków) pracodawca naliczył:

Poz.  Wyszczególnienie Wysokość obciążeń ZUS i PIT
1. wynagrodzenie z umowy o pracę 700 zł
2. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 700 zł
3. składki społeczne do pobrania ze środków pracownika
(poz. 2 × 9,76% + poz. 2 × 1,5% + poz. 2 × 2,45%)
95,97 zł
4. podstawa wymiaru składki zdrowotnej do wykazania w raporcie ZUS RCA (poz. 2 - 3) 604,03 zł
5. składka zdrowotna (poz. 4 × 9%) 54,36 zł
6. składka zdrowotna do odliczenia od podatku (poz. 4 × 7,75%) 46,81 zł
7. podstawa obliczenia zaliczki na podatek
(poz. 1 - 250 zł - poz. 3), po zaokrągleniu
354 zł
8. zaliczka na podatek (poz. 7 × 17%) - 43,76 zł 16,42 zł

W takim przypadku pracodawca:

1) obniżył składkę zdrowotną w kwocie 54,36 zł (tj. 9% podstawy wymiaru) do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, czyli do kwoty 16,42 zł; w takiej też kwocie wykaże składkę na ubezpieczenie zdrowotne w raporcie ZUS RCA sporządzonym za luty 2021 r. i przekaże ją do ZUS, 
2) pomniejszył zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 16,42 zł o składkę zdrowotną w wysokości 7,75% podstawy wymiaru; w tym przypadku zaliczka należna do US nie wystąpi,
3) pobrał z wynagrodzenia pracownika składkę zdrowotną w kwocie 16,42 zł, 
4) wypłacił pracownikowi wynagrodzenie w kwocie 587,61 zł (700 zł - 95,97 zł - 16,42 zł).
A A A
print
prev magazine next