PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Ujęcie w księdze podatkowej sprzedaży w systemie VAT marża

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 13

Rozpoczynam sprzedaż towarów używanych rozliczaną w systemie VAT marża. Będę ujmować ją w kasie fiskalnej (jako sprzedaż 0%, tzw. zero techniczne), a gdy klient tego zażąda, będę wystawiać faktury VAT marża do paragonów. Jaką wartość przychodu i na jakiej podstawie należy wpisywać do księgi podatkowej? Czy przychodem ujmowanym w księdze będzie kwota marży ustalana dla celów określenia podatku VAT?

Gdy podatnik dokonuje sprzedaży towarów, dla których podstawą opodatkowania jest marża, powinien ewidencjonować w kasie rejestrującej całą wartość sprzedawanych towarów. Wynika tak z art. 111 ust. 3b ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). W praktyce w kasie fiskalnej wykazuje się taką sprzedaż ze stawką 0% (tzw. zero techniczne), a ustalenia wartości podatku od marży dokonuje się na podstawie prowadzonej odrębnie ewidencji, która powinna zawierać m.in. kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży. Kwotę marży podlegającą opodatkowaniu ustala się bowiem jako różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT).

Ujęciu w księdze podatkowej podlega przychód ze sprzedaży towarów używanych. W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont oraz po pomniejszeniu o należny podatek VAT (w przypadku podatników sprzedających towary i usługi opodatkowane VAT). Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wpisaniu do księgi podatkowej jest wartość należności brutto pomniejszona o kwotę podatku należnego, ustalonego od marży. Taką kwotę przychodu należy ująć w kolumnie 7 księgi "Wartość sprzedanych towarów i usług".


Kwota marży ustalana dla celów określenia podatku VAT od sprzedaży nie jest równoznaczna z przychodem dla potrzeb podatku dochodowego.


Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne oraz raporty okresowe z kas rejestrujących, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami (por. § 11 i 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz. U. z 2019 r. poz. 2544).

Przychody ze sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej wpisuje się do księgi na podstawie raportów dobowych lub raportów miesięcznych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Tak stanowi § 19 ust. 1 i 2 powołanego rozporządzenia. Korygowania danych wynikających z raportów fiskalnych dobowych lub okresowych (miesięcznych) dokonuje się na podstawie odrębnych ewidencji, a jeśli korekty nie podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach - podatnik opisuje na odwrocie raportu fiskalnego dobowego lub okresowego (miesięcznego).

Ponadto, jak wynika z § 19 ust. 3 powołanego rozporządzenia, podatnicy nie wpisują do księgi kwot wynikających z faktur dokumentujących dokonanie sprzedaży uprzednio zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, natomiast są obowiązani do połączenia w sposób trwały zwróconych oryginałów paragonów fiskalnych z kopiami wystawionych faktur. Zatem faktura VAT marża wystawiona dla udokumentowania sprzedaży ujętej już wcześniej w księdze podatkowej na podstawie raportu dobowego lub miesięcznego z kasy fiskalnej nie będzie podlegała wpisaniu do księgi podatkowej (trzeba jednak pamiętać, by przechowywać ją wraz ze zwróconym paragonem).

A A A
print
prev magazine next