PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Odliczenie VAT od zakupów sprzed rejestracji

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 16

W sytuacji gdy poniesione wydatki na budowę nieruchomości służyć będą wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to podatnikowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przez niego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

We wniosku o interpretację podatnik wskazał, że w listopadzie 2020 r. rozpoczął inwestycję polegającą na budowie nieruchomości, która dla celów projektowych zgłoszona jest jako budynek jednorodzinny mieszkalny. Pierwszym przeznaczeniem tego budynku miało być zamieszkanie w nim na stałe przez podatnika, jednak obecnie, po wybudowaniu tej nieruchomości, zamierza on w całości przeznaczyć ją pod działalność gospodarczą. W trakcie trwania inwestycji podatnik zamierza zbierać faktury dokumentujące jej budowę i wyposażenie. Jako że nie ma on nadanego NIP, na fakturach będzie widniało imię i nazwisko oraz adres jego zamieszkania. Po zakończeniu budowy budynku i oddaniu go do użytkowania, które planowane jest na grudzień 2021 r., podatnik zamierza otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą oraz zarejestrować się do celów VAT.

Od organu podatkowego podatnik oczekiwał m.in. potwierdzenia, że będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przed rozpoczęciem działalności i zarejestrowaniem do celów VAT.


ZDANIEM DYREKTORA KIS:

Organ podatkowy uznając stanowisko podatnika za prawidłowe przypomniał, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy o VAT (tj. podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu). Tak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy o VAT.

Dyrektor KIS podkreślił, że prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony powstaje u wszystkich podatników, o ile wykażą, że zakupy były związane z bieżącą lub przyszłą działalnością opodatkowaną. Ponadto należy rozróżnić moment powstania prawa do odliczenia od momentu skorzystania z tego prawa. Jego realizacja następuje poprzez złożenie deklaracji podatkowej, wyrażającej wolę skorzystania przez podatnika z prawa do odliczenia VAT. Aby skutecznie zrealizować już powstałe uprawnienie, powinny zostać usunięte - najpóźniej przed skorzystaniem z tego prawa - wszelkie przesłanki negatywne, w tym brak rejestracji, który uniemożliwia identyfikowanie podmiotu wystawiającego fakturę (dokonującego sprzedaży opodatkowanej) jako podatnika VAT czynnego.

Dyrektor KIS stwierdził, że w sytuacji gdy poniesione wydatki na budowę nieruchomości służyć będą wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, to podatnikowi przysługiwać będzie prawo do odliczenia VAT z faktur otrzymanych przez niego przed rozpoczęciem działalności, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy o VAT (w przepisie tym wymienione są sytuacje, w których faktury nie uprawniają do odliczenia VAT).

Bez znaczenia, zdaniem organu, jest fakt, że w dokumentacji dla celów projektowych budowany przez podatnika budynek ma charakter mieszkalny. Przepisy regulujące prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego nie uzależniają tego uprawnienia od zapisów w dokumentacji projektowej, ale wskazują, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Reasumując organ stwierdził, że w celu skorzystania z tego prawa, konieczne jest uprzednie dokonanie przez podatnika zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R ze wskazaniem daty faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Po złożeniu zgłoszenia VAT-R i zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny przez właściwy urząd skarbowy podatnik powinien złożyć zaległe deklaracje podatkowe za kolejne okresy rozliczeniowe wykazując w nich podatek VAT naliczony wynikający z otrzymanych przed rejestracją faktur.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.822.2020.1.IK)

 Komentarz redakcji 
W przepisach o VAT nie ma regulacji, które zabraniałyby odliczenia VAT od wydatków poniesionych przed formalną rejestracją na potrzeby VAT. Dyrektor KIS, w tym w omawianej interpretacji, prezentuje pogląd, że podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją. Aby jednak zrealizować swoje prawo, musi on dopełnić warunku formalnego, tj. dokonać rejestracji w zakresie VAT i złożyć deklaracje podatkowe z wykazaną kwotą podatku naliczonego.
A A A
print
prev magazine next