PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Limity kosztowe przy samochodzie wykupowanym z leasingu

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 16

Transakcja wykupu samochodu osobowego z leasingu operacyjnego na gruncie podatku dochodowego stanowi transakcję odrębną od leasingu. To powoduje, że do kosztów rozliczanych przez leasingobiorcę mają zastosowanie odrębne limity odnoszące się do kwoty 150.000 zł. Pierwszy to dotyczący zawartej umowy leasingu operacyjnego wynikający z art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o pdop i regulujący koszty opłat wynikających z umowy leasingu, a drugi amortyzacyjny określony w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop dotyczący ewentualnych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych po wykupie przedmiotu umowy z leasingu operacyjnego.


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółka z o.o. planuje zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy o wartości około 300.000 zł z tzw. opcją wykupu. Na wartość samochodu składać się będą: opłata wstępna i raty leasingowe z podziałem na kwotę netto plus podatek VAT oraz odrębna opłata końcowa związana z wykupem samochodu również z podziałem na kwotę netto plus podatek VAT. Ta ostatnia opłata związana z wykupem samochodu nie stanowi opłaty leasingowej, tylko odrębne świadczenie na rzecz leasingodawcy w praktyce będące kwotą, za którą po zakończeniu umowy leasingu spółka może wykupić samochód na własność.

W zaprezentowanej sytuacji spółka miała wątpliwości, czy limit kosztowy w wysokości 150.000 zł może naliczyć osobno dla opłat związanych z realizacją umowy leasingu, tj. opłaty wstępnej i rat leasingowych, oraz osobno dla transakcji wykupu samochodu na własność w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych naliczanych od wartości początkowej samochodu wykupionego z leasingu. O rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpiła do Dyrektora KIS.


ZDANIEM DYREKTORA KIS:

Dyrektor KIS w wydanej interpretacji uznał, że wydatki wskazane przez spółkę we wniosku o wydanie interpretacji będą podlegały rozliczeniu w kosztach podatkowych w ramach dwóch odrębnych limitów ustawowych. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop wprowadza bowiem limit, od którego odpisy amortyzacyjne, dokonywane według zasad określonych w art. 16a-16m, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów. W przypadku samochodów osobowych, które nie są elektrycznymi, jest to 150.000 zł. Natomiast z art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy o pdop wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających m.in. z umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1, czyli operacyjnego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Zatem w sytuacji opisanej we wniosku spółki limit wynikający z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop będzie dotyczył samochodu wykupionego z leasingu w przypadku dokonywania od jego wartości odpisów amortyzacyjnych. Z kolei drugi będzie miał zastosowanie do opłat wynikających z umowy leasingu operacyjnego.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 stycznia 2021 r., nr 0111-KDWB.4010.49.2020.2.AW)

A A A
print
prev magazine next