PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Wsparcie z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 18

Na mocy przepisów tarczy branżowej wybrani przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców mogą wnioskować o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Dofinansowanie wypłacane jest w kwocie 2.000 zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika. Na co zwrócić uwagę, aby w razie kontroli nie stracić pomocy?

Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 152) przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, mogą do końca marca 2021 r. wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wypłacane ze środków FGŚP. To już kolejna grupa przedsiębiorców z określonej branży, która uprawniona została do uzyskania wsparcia.

Prawidłowe określenie przeważającego PKD

Do uzyskania wsparcia uprawnieni są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną wg PKD jako rodzaj przeważającej działalności określonymi kodami (patrz tabela).

Ocena oznaczenia przeważającej działalności według PKD dokonywana jest na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r. Szczegółowy sposób ustalania przeważającej działalności omówiony został w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej... (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 ze zm.). Rodzaj przeważającej działalności ustala się odpowiednio w przypadku:

  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, których celem jest osiąganie zysku, zakładów działalności gospodarczej: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, związków zawodowych, kościołów - na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży lub, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności w ogólnej liczbie pracujących,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dla działalności wpisanej do CEIDG - na podstawie procentowego udziału poszczególnych rodzajów działalności w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży lub, jeżeli nie jest możliwe zastosowanie tego miernika, na podstawie udziału pracujących, wykonujących poszczególne rodzaje działalności w ogólnej liczbie pracujących.

Właściwe określenie przeważającego PKD stanowi podstawę do przyznania pomocy.

PKD Opis
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z Pola kempingowe
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

Wsparcie dla określonych pracowników

Omawiane świadczenie może zostać przyznane w wysokości 2.000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przysługuje ono na pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Zatem jako pracownika traktuje się tutaj osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Wsparcie to ma również zastosowanie w odniesieniu do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym zastosowanie mają przepisy dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Co ważne, dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

  • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
  • zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.


Informacje o wsparciu udzielanym w ramach tarczy antykryzysowej dostępne są w serwisie tarcza.gofin.pl.

Obowiązki po uzyskaniu wsparcia

Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń otrzymał z FGŚP środki na rzecz ochrony miejsc pracy, jest zobowiązany do:

  • wykorzystania środków na warunkach określonych w umowie,
  • niewypowiadania umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem,
  • powiadamiania dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków,
  • rozliczenia otrzymanego dofinansowania i złożenie dokumentów potwierdzających wykorzystanie środków zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania,
  • zwrotu niewykorzystanych środków w terminie 30 dni od zakończenia okresu dofinansowania,
  • poddania się kontroli dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.
A A A
print
prev magazine next