PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Informacja o obniżeniu wpłat na PFRON

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 18

Prowadzimy zakład pracy chronionej. Jesteśmy uprawnieni do wystawiania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON z tytułu dokonanych u nas zakupów. W ubiegłym tygodniu wystawiliśmy fakturę dla jednego z klientów, który w 2020 r. zrezygnował z otrzymywania informacji o obniżeniu wpłat na PFRON. Czy rezygnacja ta obowiązuje nadal w 2021 r.?

Zakład pracy chronionej uprawniony do obniżania wpłat na PFRON z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej, jako podmiot sprzedający zobowiązany jest do przekazania nabywcy wraz z fakturą za zakupione usługi, jednokrotnie w danym roku informacji o:

  • zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat na PFRON,
  • możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat,
  • możliwości odwołania oświadczenia dotyczącego rezygnacji.

Jeżeli nabywca nie potrzebuje uzyskiwania takich informacji, powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat. Określa to art. 22 ust. 1a pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.). Tylko otrzymanie przez sprzedającego takiej rezygnacji ze strony klienta daje mu możliwość niewystawiania informacji.

W świetle powyższego, Czytelnicy w 2021 r. powinni ponownie wysłać informację dotyczącą korzystania z możliwości obniżenia wpłat na PFRON z tytułu dokonanych zakupów. Do czasu otrzymania nowego oświadczenia o rezygnacji z ulg należy wystawiać nabywcy informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON na druku INF-U.

Trzeba przypomnieć, że w informacji INF-U podaje się m.in. iloczyn najniższego wynagrodzenia pomniejszonego o należne składki na ubezpieczenia społeczne i liczby pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Jego wysokość wpisuje się w poz. 34 tego dokumentu. Za najniższe wynagrodzenie, które stanowi podstawę tych rachunków, uznaje się kwotę minimalnego wynagrodzenia z grudnia roku poprzedniego, pomniejszonego o należne składki na ubezpieczenia społeczne. W ubiegłym roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 2.600 zł. Zatem ustalając ulgę we wpłatach na PFRON, począwszy od przychodów zaliczonych do stycznia 2021 r., jako wartość najniższego wynagrodzenia należy przyjąć kwotę 2.243,54 zł, tj. 2.600 zł - 356,46 zł.

A A A
print
prev magazine next