PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Konsekwencje nieprawidłowego określenia statusu firmy przy subwencji PFR

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 19

Mikroprzedsiębiorca otrzymał subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju 1.0 (Tarcza Finansowa PFR z ubiegłego roku). Czy jeżeli okaże się, że wniosek powinien być złożony dla MŚP, to czy będziemy musieli oddać subwencję (kwota otrzymanej subwencji jako mikroprzedsiębiorca jest niższa niż kwota, którą firma otrzymałaby jako MŚP)?

Tarcza Finansowa PFR 1.0 zakładała dwa rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców:

  • Tarcza Finansowa dla Mikrofirm, obejmująca wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorców,
  • Tarcza Finansowa dla MŚP, obejmująca wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie w ramach programu zostało więc rozdzielone na dwie grupy przedsiębiorców, biorąc pod uwagę ich status pod względem wielkości, czyli m.in. ilość zatrudnianych osób. Zasady obliczania kwoty subwencji oraz kwestie jej umarzania są inne dla mikroprzedsiębiorców, a inne dla małych i średnich. Dlatego istotne było właściwe określenie statusu wnioskodawcy na potrzeby ubiegania się o subwencję PFR. Przedsiębiorca składając wniosek o subwencję oświadczał, że należy do jednej z tych grup. Nieprawidłowe określenie statusu wnioskodawcy może mieć dla wnioskodawcy konsekwencje finansowe. Na gruncie umowy subwencji finansowej do czasu całkowitego zwrotu subwencji finansowej przez przedsiębiorcę, PFR może kontrolować prawdziwość informacji i oświadczeń złożonych w związku z zawarciem tej umowy bądź przez osobę go reprezentującą. W razie stwierdzenia nieprawdziwości informacji lub oświadczeń zawartych w umowie może podjąć decyzję o zwrocie przez przedsiębiorcę całości lub części subwencji finansowej.

Ponieważ w przypadku firmy, która zadeklarowała, że jest mikroprzedsiębiorcą, subwencja finansowa była niższa niż dla małego bądź średniego przedsiębiorstwa, nie doszło w tym przypadku do oszustwa dotacyjnego. Nie można mówić też o dotacji pobranej w nadmiernej wysokości czy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Oczywiście ostateczną decyzję w przypadku zwrotu subwencji w związku z niewłaściwym określeniem statusu przedsiębiorcy podejmuje Polski Fundusz Rozwoju. Do zwrotu subwencji zobowiąże beneficjenta, który wykorzystał ją niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, albo jeśli pobrana została nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W przypadku błędnego określenia statusu firmy beneficjent niewątpliwie naruszył procedury rozliczania subwencji, które różnią się dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

A A A
print
prev magazine next