PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Wynagrodzenie chorobowe w czasie ciąży a potrącenie alimentów

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 20

Od 1 czerwca 2020 r. zatrudniam jedną pracownicę z wynagrodzeniem 3.000 zł miesięcznie. Na początku lutego 2021 r. pracownica dostarczyła mi pierwszy wydruk zaświadczenia lekarskiego potwierdzający jej niezdolność do pracy od 1 do 7 lutego 2021 r. Z dostarczonych kolejnych zaświadczeń wynika, że jej dalsza nieprzerwana niezdolność do pracy (od 8 lutego do 7 marca 2021 r.) przypada w czasie ciąży. Ponadto potwierdzają one fakt pobytu pracownicy w szpitalu od 8 do 14 lutego 2021 r. Pod koniec lutego 2021 r. komornik doręczył mi zajęcie wynagrodzenia tej pracownicy z tytułu alimentów na kwotę 2.600 zł.


1) Jak ustalić wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownicy, skoro na pierwszym wydruku zaświadczenia lekarskiego nie ma kodu "B", a ponadto przebywała ona w szpitalu?

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby przypadającej w czasie ciąży, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Gdy niezdolność nie przypada w czasie ciąży, wówczas pracownik (za wskazany wcześniej okres) zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Od 34. lub 15. dnia niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Ponadto wynagrodzenie chorobowe:

  • nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego,
  • oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Kwestie te reguluje art. 92 K.p. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Na zasadach przewidzianych w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Natomiast z art. 36 tej ustawy wynika, że podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przy krótszym okresie zatrudnienia podstawę ustala się w oparciu o wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące zatrudnienia.

Aby pracownica zachowała prawo do 100% wynagrodzenia chorobowego, musi udokumentować, że orzeczona niezdolność do pracy przypada na okres ciąży. Zazwyczaj wynika to z samego zaświadczenia lekarskiego. Świadczy o tym kod literowy "B" (art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej), jak również odrębne zaświadczenie stwierdzające stan ciąży.

Jeśli pracownica Czytelnika dostarczy odpowiednie zaświadczenie potwierdzające stan ciąży w okresie udokumentowanej niezdolności od 1 do 7 lutego 2021 r., to wynagrodzenie chorobowe będzie jej przysługiwało za ten okres w wysokości 100% ustalonej podstawy, a więc podobnie jak za pozostały okres przypadający w lutym 2021 r. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia chorobowego, jak również zasiłku chorobowego należnego pracownicy w ciąży fakt pobytu w szpitalu nie ma znaczenia (przykład).


2) Czy fakt, że pracownicy w czasie ciąży przysługuje wynagrodzenie chorobowe ma znaczenie dla dokonywania potrącenia alimentacyjnego?

Literalne brzmienie przepisów dotyczących ochrony wynagrodzenia przed potrąceniami wskazuje wprost tylko na wynagrodzenie za pracę. W tym jednak przypadku takiej samej szczególnej ochronie przed potrąceniami podlega również wynagrodzenie chorobowe, ekwiwalent za urlop, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa czy ekonomiczna. Oznacza to, że z wymienionych świadczeń pieniężnych potrąceń dokonuje się na zasadach określonych w art. 87-91 K.p.

Jak stanowi art. 87 § 1 K.p., z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne przewidziane w art. 108 K.p.

Potrąceń należy dokonywać we wskazanej powyżej kolejności.

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych może być dokonywana do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, natomiast innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych oraz zaliczek pieniężnych nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami alimentacyjnymi - trzech piątych wynagrodzenia. Kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej potrąca się niezależnie od wskazanych potrąceń, w granicach określonych w art. 108 K.p.

Niektóre świadczenia pieniężne podlegają potrąceniu na poczet należności alimentacyjnych w całości. Są to:

  • nagroda z zakładowego funduszu nagród,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  • należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej.

W przypadku potrąceń alimentacyjnych nie obowiązuje pozostawienie pracownikowi kwoty wolnej od potrąceń.

Przykład

Pracownica, o której mowa w pytaniu, nabyła prawo do wynagrodzenia chorobowego. Podstawa jego wymiaru ustalona została w oparciu o wypłacone jej wynagrodzenie za okres od czerwca 2020 r. do stycznia 2021 r. Wyniosła ona 2.588,70 zł, co wynika z wyliczenia:

(3.000 zł - 411,30 zł) × 8 = 20.709,60 zł; 20.709,60 zł : 8 = 2.588,70 zł.

Należne pracownicy wynagrodzenie chorobowe wyniesie:

2.416,12 zł, gdy dostarczy 2.295,30 zł, gdy nie dostarczy
zaświadczenie/(-a) potwierdzające/(-go) stan ciąży w okresie udokumentowanej niezdolności do pracy od 1 do 7 lutego 2021 r.
2.588,70 zł × 100% : 30 = 86,29 zł
(stawka dzienna),
86,29 zł × 28 = 2.416,12 zł.
2.588,70 zł × 80% : 30 = 69,03 zł
(stawka dzienna),
69,03 zł × 7 = 483,21 zł,
2.588,70 zł × 100% : 30 = 86,29 zł
(stawka dzienna),
86,29 zł × 21 = 1.812,09 zł,
483,21 zł + 1.812,09 zł = 2.295,30 zł.

Potrącenie alimentacyjne z wynagrodzenia chorobowego za luty 2021 r. wyniesie:

2.416,12 zł × 3/5 = 1.449,67 zł. 2.295,30 zł × 3/5 = 1.377,18 zł.
A A A
print
prev magazine next