PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Ujęcie w księdze podatkowej skutków zwolnienia z opłacenia składek ZUS

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 20

Skorzystałam ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za 3 miesiące 2020 r. na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej. Czy umorzone składki ZUS podlegają wpisaniu do księgi podatkowej? W jakiej kwocie (brutto czy netto) powinny być wpisane wynagrodzenia pracowników, od których zostały umorzone składki ZUS?

Zasadą jest, że składki ZUS od wynagrodzeń pracowników w części finansowanej przez pracodawcę stanowią koszty podatkowe w miesiącu, za który są one należne, jeśli zostaną opłacone do ZUS:

  • w terminie wynikającym z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (gdy wynagrodzenia są wypłacane lub stawiane do dyspozycji w miesiącu, za który są należne) lub
  • miesiąc wcześniej od ustawowego terminu (gdy wynagrodzenia są wypłacane lub stawiane do dyspozycji w miesiącu następnym w stosunku do tego, za który są należne).

Stanowi o tym art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.). W przypadku uchybienia tym terminom zapłaty, stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o pdof, co oznacza, że są kosztami uzyskania przychodów w dacie ich zapłaty. Składki te wpisuje się do księgi podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" w oparciu o wyciąg bankowy.

Z kolei składki ZUS od wynagrodzeń pracowników w części finansowanej przez nich samych rozlicza się w kosztach podatkowych zgodnie z art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof. Przepis ten wyznacza moment ujęcia w kosztach wynagrodzeń brutto, których elementem są także składki ZUS finansowane przez pracowników. Ujmuje się je w kosztach w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z prawa wewnątrzzakładowego. W przypadku uchybienia temu terminowi, wynagrodzenia brutto będą mogły być wpisane do księgi w dacie wypłaty (art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o pdof). W księdze wynagrodzenia w kwocie brutto wpisuje się w kolumnie 12 "Wynagrodzenia w gotówce i w naturze" np. na podstawie wyciągu bankowego (gdy wynagrodzenia są wypłacane na rachunek bankowy pracownika).

Jeśli podatniczka skorzystała ze zwolnienia z obowiązku opłacenia należnych składek ZUS za 3 miesiące 2020 r. na mocy art. 31zo specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), składek tych nie może uwzględnić w kosztach podatkowych. Tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów przesłanego do naszego Wydawnictwa w dniu 17 kwietnia 2020 r. (patrz ramka pkt 1). Zatem w miesiącach, za które przysługiwało zwolnienie:

  • w kolumnie 13 księgi nie powinny być ujęte koszty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników w części finansowanej przez pracodawcę, która podlegała zwolnieniu z zapłaty,
  • w kolumnie 12 księgi powinny być ujęte (pod datą wynikającą z art. 22 ust. 6ba ustawy o pdof) wynagrodzenia brutto pracowników pomniejszone o wartość składek ZUS finansowanych przez pracowników, z opłacania których pracodawca został zwolniony.

W przypadku gdy podatniczka opłaciła i ujęła w kosztach w księdze składki ZUS za te miesiące 2020 r., za które przyznano jej następnie zwolnienie z zapłaty, powinna była skorygować koszty w księdze w miesiącu potwierdzenia zwrotu (por. art. 22 ust. 7c-7d ustawy o pdof). Wynika tak z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 19 czerwca 2020 r. będącego odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa (patrz ramka pkt 2).

Warto podkreślić, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo specustawy w sprawie COVID-19, nie są przychodami w rozumieniu ustawy o pdof. Stanowi o tym wprost art. 31zx specustawy w sprawie COVID-19. Stąd żadnego przychodu z tytułu takiego zwolnienia nie ujmuje się w księdze podatkowej.

1. "Jeżeli pracodawca skorzystał ze zwolnienia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, które odprowadzał jako płatnik od wynagrodzeń pracowników, tzn. pobrał składki z wynagrodzenia pracowników i ich nie odprowadził, jak również naliczył składki, które powinny być finansowane przez niego, ale także ich nie odprowadził, to w takiej sytuacji nie poniósł wydatków z tym związanych. W konsekwencji nie rozpatruje tych składek w kategorii kosztów uzyskania przychodów".

Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r.


2. "(...) Jeżeli (...) część wynagrodzenia lub składki na ubezpieczenia społeczne zapłaci za niego (przedsiębiorcę - przyp. red.) państwo, to wartości tych nie może ująć w kosztach uzyskania przychodu. W konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca zakwalifikował powyższe wydatki jako koszty uzyskania przychodów, powinien dokonać stosownej korekty (...)".

Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 19 czerwca 2020 r.

A A A
print
prev magazine next