PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Skrócenie okresu wypowiedzenia przez pracodawcę

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 21

Pandemia koronawirusa spowodowała spadek zamówień w naszej firmie, dlatego będziemy zwalniali kilku pracowników. Są oni zatrudnieni na czas nieokreślony. Złożone wypowiedzenia chcemy skrócić im do jednego miesiąca. Jak dokonać takiego zwolnienia?

Przepisy z zakresu prawa pracy dopuszczają możliwość skrócenia trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia najwyżej do jednego miesiąca na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Jak przewiduje wskazana regulacja, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca.

Składając pracownikowi oświadczenie ze skróconym okresem wypowiedzenia pracodawca jest obowiązany przestrzegać ogólnych przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu powinno więc mieć formę pisemną i zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy (art. 30 § 3 i 5 K.p.). Do wymogów formalnych należy też wskazanie w treści oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas nieokreślony faktycznej przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy (art. 30 § 4 K.p.). Przy czym oświadczenie woli pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia w trybie art. 361 § 1 K.p. można złożyć tylko łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym (por. wyrok SN z dnia 19 grudnia 1990 r., sygn. akt I PR 391/90).

Należy dodać, że skrócenie okresu wypowiedzenia na mocy art. 361 § 1 K.p. wiąże się z określonymi skutkami dla pracownika. Za okres skrócenia wypowiedzenia pracodawca jest obowiązany wypłacić pracownikowi odszkodowanie, które oblicza się jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Ponadto okres, za który przysługuje to odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.


Druk rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia dostępny jest w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.

 

Przykład oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

FADO sp. z o.o.
ul. Sportowa 12/3, Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 25 lutego 2021 r.
Pan Jerzy Kolski
ul. Reja 8/12, Bydgoszcz

Rozwiązuję z Panem umowę o pracę zawartą w dniu 1 marca 2015 r. z zastosowaniem skróconego na mocy art. 361 § 1 K.p. okresu wypowiedzenia, który wynosi 1 miesiąc i upłynie 31 marca 2021 r.

Przyczyną wypowiedzenia jest spadek zamówień w wyniku pandemii koronawirusa i w związku z tym likwidacja Pana stanowiska pracy.

Informuję ponadto, że w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma przysługuje Panu prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego - VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy ul. Toruńska 64a, 85-023 Bydgoszcz.

25.02.2021 r. Jerzy Kolski
(data i podpis pracownika)
Edward Wójs
Dyrektor
A A A
print
prev magazine next