PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Zamówienia publiczne na podstawie przepisów ustawy z 2004 r.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 22

Zamawiający rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę pod koniec 2020 r. Usługi będące przedmiotem tej umowy będą wykonywane w 2021 r. Jakie przepisy należy stosować: dotychczasowej Pzp z 2004 r. czy nowej? (pytanie nr 1328577)

W dniu 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). Od tego momentu zamawiający zobowiązani są udzielać zamówień w oparciu o przepisy nowej ustawy. W sytuacji opisanej w pytaniu zastosowanie będą miały przepisy ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 ze zm.). Zgodnie z nimi do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych zawartych:

  • przed dniem 1 stycznia 2021 r.,
  • po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy Prawa zamówień publicznych z 2004 r. Oznacza to, że realizacja takich umów następuje jeszcze na podstawie przepisów uprzednio obowiązującej ustawy.

Podobnie do postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. również stosuje się przepisy dotychczasowe. Ponadto do kontroli udzielania zamówień publicznych wszczętych na podstawie starej ustawy Pzp i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Dodatkowo czynności dokonane w toku takiej kontroli pozostają skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowaniem dotychczasowych przepisów.

Jednakże w przypadku takich zamówień, mimo iż będą mieć do nich zastosowanie przepisy poprzedniej ustawy, można skorzystać z niektórych rozwiązań nowej ustawy, gdyż zamawiającemu oraz wykonawcy przysługuje np. prawo złożenia wniosku o prowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu, o którym mowa w art. 591 ust. 1 nowej Pzp, jeżeli do dnia złożenia wniosku nie wnieśli powództwa na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

A A A
print
prev magazine next