PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Skutki w VAT zapłaty należności przez dłużnika

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 22

Ponieważ nie zapłaciłem za jedną fakturę zakupu towaru, zrobiłem korektę odliczonego podatku VAT w ramach ulgi na złe długi. W dniu 22 lutego 2021 r. zapłaciłem zaległe zobowiązanie. Czy w tej sytuacji mogę skorygować VAT (na plus) w lutym 2021 r.? (pytanie nr 1332296)

Dłużnik ma obowiązek skorygowania odliczonego VAT z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w przypadku nieuregulowania należności z niej wynikającej w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obowiązek ten należy zrealizować w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Stanowi o tym art. 89b ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli dłużnik ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. Jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Obowiązkowa korekta VAT naliczonego przez dłużnika nie ma zastosowania także wówczas, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90. dzień od dnia upływu terminu płatności, jest on w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Z pytania wynika, że uczestnik forum w lutym br. uregulował należność wynikającą z faktury, na podstawie której wcześniej skorygował odliczony VAT z uwagi na fakt, iż za nią nie zapłacił w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 89b ust. 4 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty odliczonej kwoty podatku, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę skorygowanego wcześniej podatku. W razie częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

Uczestnik forum (dłużnik) ma więc prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za luty 2021 r. (tj. okres, w którym należność tę uregulował). Dokonując tej korekty, podatnik w części ewidencyjnej pliku JPK_V7M wypełni pole K_47 (ze znakiem "+"). W części deklaracyjnej wypełni natomiast pole P_47, podając zbiorczą wysokość podatku naliczonego, która została wykazana w polu K_47.

A A A
print
prev magazine next