PoznajProdukty.gofin.pl
Poznaj nasze produkty wydawnicze ZA DARMO !

Gazeta Podatkowa

nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021
Powrót
A A A
print
prev magazine next

Sposób rozliczenia w kosztach opłaty za rejestrację auta osobowego

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 17 (1788) z dnia 01.03.2021, strona 22

Przedsiębiorca nabył na potrzeby firmowe nieelektryczny samochód osobowy, który zamierza wykorzystywać do tzw. celów mieszanych. Samochód ten będzie stanowił środek trwały. Czy wydatkami poniesionymi na opłatę rejestracyjną samochodu należy obciążyć bezpośrednio koszty i rozliczyć w ramach 75% limitu tzw. wydatków eksploatacyjnych? (pytanie nr 1331251)

Na sposób obciążenia firmowych kosztów podatkowych opłatą za rejestrację samochodu osobowego zasadniczo wpływają dwa czynniki. W celu prawidłowego ujęcia jej w kosztach należy ustalić, czy samochód jest fabrycznie nowy i jest to jego pierwsza rejestracja, czy też auto jest używane, a w konsekwencji zostało już zarejestrowane.

Opłata za pierwszą rejestrację samochodu stanowi składową wartości początkowej auta, co powoduje, że obciąża ona firmowe koszty podatkowe poprzez dokonywane od tej wartości odpisy amortyzacyjne. Jeżeli bowiem środek trwały zostaje nabyty w drodze kupna, to jego wartość początkową wyznacza cena nabycia będąca kwotą należną zbywcy powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Tak przewidują art. 22g ust. 3 ustawy o pdof (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) oraz 16g ust. 3 ustawy o pdop (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).

Z obu ustaw o podatku dochodowym wynika, że amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika m.in. nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika m.in. na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Gdy rejestracja dotyczy fabrycznie nowego samochodu, to warunkuje ona dopuszczenie go do ruchu drogowego i w efekcie decyduje o jego kompletności i zdatności do użytku. To powoduje, że poniesioną za nią opłatę, jako warunkującą możliwość przekazania samochodu do używania w prowadzonej działalności gospodarczej, należy doliczyć do jego wartości początkowej stanowiącej podstawę naliczania obciążających firmowe koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku aut osobowych należy jednak obciążać koszty uwzględniając ograniczenia wynikające odpowiednio z art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o pdof oraz art. 16 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o pdop. Z przepisów tych wynika, że kosztów podatkowych nie stanowią odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego w przypadku auta nieelektrycznego przewyższającej kwotę 150.000 zł. To powoduje, że w praktyce w przypadku samochodu fabrycznie nowego omawiana opłata rejestracyjna może zostać w kosztach ograniczona lub - przy wysokiej cenie nabycia - nie zostać w nich wcale rozliczona.

Jeżeli chodzi o opłatę za przerejestrowanie samochodu osobowego na nowego właściciela, ujmowanie jej wartości w kosztach podatkowych wygląda inaczej. Jeśli kupiony samochód jest autem używanym i był zarejestrowany przez poprzedniego właściciela, z Prawa o ruchu drogowym wynika, że nowy właściciel samochodu ma prawo korzystać z niego jeszcze przed przerejestrowaniem. O nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz o zmianach stanu faktycznego wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym należy bowiem zawiadomić starostę w terminie nieprzekraczającym 30 dni. Według fiskusa opłata za przerejestrowanie samochodu osobowego stanowi koszty związane z jego bieżącym używaniem na potrzeby firmowe, czyli podlega ograniczeniu w kosztach w ramach limitu określonego w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o pdof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o pdop. W konsekwencji, gdy auto jest wykorzystywane do tzw. celów mieszanych, czyli firmowych oraz pozostałych, 25% wartości opłaty za przerejestrowanie samochodu jest wyłączone z firmowych kosztów podatkowych.


Kalkulatory samochodowe dostępne są w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

 

Przykład

Przedsiębiorca - osoba fizyczna kupił na potrzeby prowadzonej działalności (skala podatkowa) samochód osobowy, którego cena nabycia wyniosła 158.000 zł (dla uproszczenia pominięto kwestię podatku VAT). Samochód ten postanowił zaliczyć do środków trwałych, ale będzie on wykorzystywany do tzw. celów mieszanych. Opłata rejestracyjna samochodu wyniosła 180,50 zł.


Wariant I
 - Samochód był fabrycznie nowy - został zakupiony bezpośrednio od dealera samochodowego. W tej sytuacji opłata rejestracyjna będąca pierwszą taką opłatą zwiększyła wartość początkową samochodu, jednak z uwagi na uregulowania art. 23 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy o pdof faktycznie nie została rozliczona w firmowych kosztach podatkowych.


Wariant II
- Przedsiębiorca odkupił roczny, zarejestrowany już samochód, od spółki z o.o. W tej sytuacji ma prawo, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o pdof, rozliczyć bezpośrednio w kosztach podatkowych 75% wartości opłaty rejestracyjnej, czyli 135,38 zł.

A A A
print
prev magazine next