Gazeta Podatkowa

nr 1788 (17) z dnia 01.03.2021

www.poznajprodukty.gofin.pl

wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

www.gofin.pl sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Dofinansowanie wynagrodzeń z urzędu pracy

Tylko w marcu i kwietniu br. przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS na maksymalny okres trzech miesięcy. Jest ono objęte pomocą publiczną COVID-19 na subsydiowanie wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia zwolnień podczas epidemii. Pomocy tej nie wlicza się do limitów kwotowych pomocy publicznej COVID-19.

Spadek obrotów

Warunkiem uzyskania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne z powiatowego urzędu pracy jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku obrotów gospodarczych. Spadek obrotów należy rozumieć jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch miesięcy kalendarzowych w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego. Wybrany przez przedsiębiorcę okres musi się mieścić w czasie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania. Miesiąc może być w tym przypadku rozumiany jako 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Jeśli więc okres porównawczy rozpoczyna się w innym dniu niż początek miesiąca kalendarzowego, to należy od tego dnia cofnąć się o 60 dni kalendarzowych obliczając początek tego okresu. Taka interpretacja ma swoje umocowanie w art. 15zzb ust. 3 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Wysokość dofinansowania

Spadek obrotów u przedsiębiorcy ma bezpośrednie przełożenie na wysokość dofinansowania wynagrodzeń. Może być przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej:

  • 30% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
  • 50% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika,
  • 80% - w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Maksymalnie 3 miesiące

Mikro-, małemu lub średniemu przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzeń może być przyznane od miesiąca złożenia wniosku do PUP. Dofinansowanie to może być udzielone maksymalnie na 3 miesiące, o czym mowa w art. 15zzb ust. 5 specustawy w sprawie COVID-19. Przykładowo, aby otrzymać dofinansowanie za okres marzec, kwiecień, maj, wniosek do PUP właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy należy złożyć do dnia 31 marca 2021 r. Biorąc pod uwagę, że wnioski można składać do 10 czerwca br., wniosek złożony w maju br. będzie obejmował maj i cały czerwiec, a wniosek złożony w czerwcu będzie mógł obejmować tylko jeden miesiąc (od 1 do 30 czerwca).


Przedsiębiorca zobowiązuje się do utrzymania zatrudnienia pracowników objętych umową w okresie dofinansowania.

Pomoc publiczna COVID-19

Wartość dofinansowania wynagrodzeń przyznanego w oparciu o art. 15zzb specustawy w sprawie COVID-19 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Dla przedsiębiorcy istotne jest, że wsparcie to udzielane jest na podstawie sekcji 3.10 tego komunikatu, który dotyczy pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń pracowników w celu uniknięcia zwolnień podczas epidemii COVID-19. Oznacza to, że przedsiębiorca otrzymanego dofinansowania wynagrodzeń z PUP nie wlicza do limitu kwotowego pomocy publicznej COVID-19 uzyskanej na podstawie sekcji 3.1 Komunikatu (...), który dotyczy m.in. dotacji.

Wniosek do 10 czerwca

Wniosek o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 przedsiębiorca z sektora MŚP składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę. We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca jest zobowiązany oświadczyć m.in. że jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz że nie zalega z uregulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub FS do końca III kwartału 2019 r. Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dodać załącznik nr 1, tj. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków. Załącznik nr 2 do wniosku obejmuje wykaz pracowników objętych umową o dofinansowanie oraz trzy kalkulatory dotyczące:

1) spadku obrotów - przy jego pomocy przedsiębiorca wpisując wysokość obrotów w swojej firmie obliczy procentowy spadek obrotów oraz procentową wysokość dofinansowania,

2) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (umowy o pracę),

3) dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (dotyczy innych umów np. zlecenia, pracy nakładczej i umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).

Wymienione załączniki są udostępnione w serwisie rządowym praca.gov.pl.